Mutou Magic Wood Tourism Factory, Taichung, Taiwan